Es va publicar el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents per recolzar l’economia i l’ocupació, que entra en vigor el dia 23 d’abril.

Aquesta disposició estableix mesures entre les que cal destacar:

Mesures per a reduir els costos operatius de PIMES i autònoms (articles 1 a 5)

S’estableixen moratòries, durant l’estat d’alarma i en mensualitats següents prorrogables, en arrendaments diferents dels d’habitatge o d’indústria amb arrendataris PIMES i autònoms afectats econòmicament pel context derivat de la COVID-19. També es preveu que l’import de la fiança pugui servir per pagar mensualitats i que després es reposi.

Mesures per reforçar el finançament empresarial (articles 6 i 7)

  • Ajornament, durant l’estat d’alarma i en dues mensualitats posteriors, en el pagament de les quotes dels préstecs subvencionats atorgats per l’E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., a empreses afectades econòmicament pel context derivat de la COVID-19.
  • El Consorci de Compensació d’Assegurances podrà acceptar en reassegurança, els riscs assumits per les entitats asseguradores privades autoritzades per operar en els rams d’assegurances de crèdit i de caució amb efectes retroactius a 1 de gener de 2020 i durant un període mínim de 2 anys.

Mesures fiscals (articles 8 a 12 i DA 1a, DT 1a i DF 2a)

IVA

  • Aplicació del tipus del zero per cent de l’impost sobre el valor afegit a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per combatre els efectes de la COVID-19 –articles de l’àmbit sanitari relacionades en l’Annex del Reial decret-, els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social (de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre) amb efectes des de l’entrada en vigor del Reial decret (23 d’abril de 2020) i fins el 31 de juliol de 2020. Es computarà en factura com a operació exempta.
  • Reducció del tipus impositiu de l’IVA dels llibres, diaris i revistes al 4% amb efectes a l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020 (23 d’abril de 2020)

Impost de societats

Possibilitat de pagament fraccionat de l’impost de societats de l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats, sempre que es compleixin una sèrie de requisits. tant per als contribuents que gaudeixin del termini ampliat d’acord amb el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, com per als que no s’han pogut acollir a aquesta ampliació.

IRPF

Es limiten fins a l’exercici 2021, els efectes temporals de la renúncia tàcita al mètode d’estimació objectiva d’aquells que hi ha renunciat en l’autoliquidació del primer trimestre de 2020 sempre que es compleixin una sèrie de requisits. També s’estableix en determinats casos que per al càlcul dels pagaments fraccionats no computen els dies de l’estat d’alarma.

Període executiu

No inici del període executiu de deutes tributaris de contribuents que hagin sol·licitat finançament de les mateixes (possibilitat que ofereix l’article 29 del Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19).

Mesures per facilitar l’ajustament de l’economia i protegir l’ocupació (article 13 a 21)

Cooperatives

El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives es podrà destinar a altres finalitats per tal de pal·liar els efectes del context derivat de la COVID-19 fins al 31 de desembre de 2020.

Societats laborals i participades

Es prorroga per 12 mesos més, el termini de 36 mesos de la lletra b de l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre per tal que cap dels socis sigui titular d’accions o participacions socials que representin més de la tercera part del capital social. Només afecta les societats constituïdes durant el 2017.

Treball a distància i altre

Pròrroga fins a dos mesos –fins ara un mes- des de l’acabament de l’estat d’alarma dels articles que estableixen la preferència del treball a distància i dret d’adaptació de l’horari i la reducció de jornada (articles 5 i 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 d’abril)

Mesures de protecció als ciutadans (articles 22 a 26 i DT 3a i 5a)

Atur

Desocupació durant el període de prova: es considerarà que es troba en situació legal de desocupació als treballs acomiadats a partir del 9 de març de 2020 amb independència de la causa d’acomiadament.

Plans de pensions

Possibilitat de rescatar plans de pensions en determinades situacions derivades del context de la COVID-19 per als beneficiaris afectats per un ERTO i altres supòsits.

Entitats i persones subjectes a la supervisió de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

Possibilitat de pròrroga de diversos terminis i termes de presentació d’informació (presentació de l’informe periòdic de supervisió, informe de situació financera i solvència referida al tancament de l’exercici econòmic 2019, informe especial de revisió, informació quantitativa o estadísticacomptable, informe sobre l’efectivitat dels procediments de control intern de les entitats gestores dels fons de pensions, entre d’altres).

Cotització en situació d’inactivitat en el Sistema Especial per a treballadors per compte aliena agraris

S’aplica una reducció en les quotes a la Seguretat Social.

Creació de la Fundació España Deporte Global, FSP

Adscrita a l’Administració General de l’Estat a través del Consejo Superior de Deportes, OA.

Mesures en matèria de contractació administrativa

Modificació procediment obert simplificat de l’article 159.4.d) LCSP (DF 7a)

S’omple una llacuna legal existent consistent en la possibilitat que l’oferta es pugui presentar per mitjans electrònics –amb arxiu electrònic- i que l’acte públic d’obertura dels sobres corresponents a criteris objectius o automàtics es pugui fer per mitjans electrònics, és a dir, no presencial.

Recurs especial en matèria de contractació (s’afegeix un apartat 3 a la DA 8a del Reial decret llei 11/2020) (DF 10a)

No es consideren suspesos els recursos especials en matèria de contractació pública interposats contra actes de contractes administratius dels quals se n’ha aixecat la suspensió.

Altres

Ampliació dels terminis (DA 1a)

S’amplien els terminis de suspensió dels terminis de l’àmbit tributari i dels establerts per interposar recursos, resolucions dels òrgans economicoadministratius i suspensió dels terminis de les accions de caducitat i prescripció o altres de la normativa tributària fins al 30 de maig de 2020.

Suspensió de terminis de l’àmbit de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (DA 2a)

Queden suspesos els terminis de les inspeccions i altres actuacions durant l’estat d’alarma, així com el termini de prescripció d’accions.

Consorci Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS)(DA 13a)

Autorització d’endeutament per a l’exercici 2020 per un import màxim de 47.888.247,62 € amb aplicació del tipus d’interès per als préstecs i bestretes de la política d’investigació, desenvolupament i innovació, segons la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Personal investigador (DA 14a)

Possibilitat de pròrroga dels contractes predoctorals per a personal investigador en formació amb finançament que no procedeixi de convocatòries d’ajuts de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny. La pròrroga s’ha de subjectar als requisits establerts en aquesta disposició addicional.