La gestió tributària d’inspeccions i recursos és una funció orientada a l’aplicació dels tributs tant a empresa com a persones físiques. Aquesta àrea abasta gestions com la liquidació tributària, inspeccions d’hisenda, recaptació o deutes tributaris, recursos de reposició, etc.

A ETL Global Nexum facilitem la millor assistència fiscal i jurídica en qualsevol procediment de verificació dels teus comptes per part de l’Administració Tributària (AEAT).

Des de la verificació més ordinària fins a la inspecció d’hisenda més complexa t’informem el detall, amb un llenguatge clar i pràctic, de totes les possibles conseqüències i alternatives. Et representem en tots els procediments buscant sempre el millor acord i, arribat el cas, preparant i defensant els recursos més eficients en la via econòmica i contenciós administratiu.

En les nostres oficines podràs trobar assessoria a:

  • Recursos a Hisenda
  • Inspecció d’Hisenda
  • Procediments sancionadors
  • Procediments de revisió d’actes administratius
  • Resolucions processals en matèria tributària
  • Recurs d’empara constitucional i recurs d’anul·lació davant el TJUE.
  • Procediments de responsabilitat patrimonial de l’Estat.

Els nostres experts t’aconsellen i s’encarreguen de tota mena de recursos (ordinaris i extraordinaris); la nostra intervenció comprèn la gestió integral o parcial d’aquests procediments afrontant totes les fases amb els nostres propis professionals experts i capacitats per a la gestió extrajudicial i judicial.