T’assessorem mesura tant a administracions públiques, entitats del sector públic estatal, autonòmic i local com de particulars i empreses.

Principals gestions en les quals t’ajudem:

  • Assessorament preventiu en forma d’emissió d’informes i estudis preliminars, sistemes de resolució de consultes per correu electrònic, etc.

  • Participació en negociacions

  • Assessorament en la preparació i elaboració de contractes o ofertes

  • Seguiment i intervenció en procediments administratius, com per exemple assessorament reactiu en la defensa per via de recursos administratius i contenciosos administratius en els diferents àmbits d’urbanisme, contractació pública, expropiació forçosa, funció pública, organització administrativa i règim local, responsabilitat patrimonial, subvencions, etc

Oferim una integració i visió multidisciplinària i internacional que permet oferir assessorament global en els aspectes subjectes a dret privat com a dret immobiliari i de la construcció, societats mercantils entre altres, de gran rellevància en les incidències en fase d’execució de contractes i concessions, en l’assessorament a empreses públiques i d’economia mixta o en matèria urbanística i patrimonial.

Les principals matèries en què oferim els nostres serveis:

Urbanisme

Assessorament tant a particulars en les seves diferents posicions de propietaris, promotors o constructors, com a ens públics en matèria urbanística (planejament, gestió, execució i disciplina) elaborant informes, dictàmens i due diligences, tasques per les quals comptem amb el suport tècnic, de ser necessari, d’una xarxa de col·laboradors.

Contractació pública (assessorament, gestió, impugnacions).

Assessorament tant a poders adjudicadors com licitadors i adjudicataris. En fase de preparació, elaboració de dictàmens jurídics sobre aplicació de la normativa de contractació, i redacció de plecs de clàusules per contractació, en la fase de licitació assessorament en la preparació d’ofertes i impugnació, en la fase d’execució, seguiment de la mateixa i avaluació de mesures a implementar. Assessorament i intervenció davant els òrgans consultius de contractació.

Expropiació forçosa

Assessorament a entitats públiques i privades (en particular en preu just i valoracions de mutu acord) intervenint en procediments d’expropiació, convenis i reversió, davant el Jurat d’expropiació i, en el seu cas, en la jurisdicció contenciosa administrativa.

Organització administrativa

Estudi previ i assessorament del règim jurídic aplicable en els processos de creació, reorganització, coordinació o modificació d’entitats instrumentals (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, agències,etc.) del sector públic, i també en la regulació i en la gestió del seu funcionament.

Béns i serveis de les administracions

Assessorament tant a administracions com particulars respecte de béns i serveis públics. En relació amb els serveis públics, assessorem administracions, concessionaris i empreses gestores de serveis al llarg de totes les fases dels concursos públics i execució

Subvencions

Assessorament a ens públics, sol·licitants i beneficiaris al llarg del procés de tramitació de la concessió, sol·licitud com, en el seu cas, de reintegrament.

Accés a informació pública i transparència

Assessorament als subjectes obligats, que són tant ens públics com determinades entitats privades, en relació amb l’abast i límits de la informació de la qual s’ha de fer publicitat activa. Assessorament també als particulars i col·lectius sol·licitants d’informació pública en exercici del seu dret.

Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

Assessorament jurídic tant a ens públics com privats en el curs de procediments de reclamació.

Procediments administratius i contenciosos administratius.

Defensa dels interessos de clients públics i privats en totes les fases del procediment administratiu i contenciós administratius en totes les instàncies, incloent la impugnació de disposicions generals.

Codis ètics

Assessorament en l’elaboració d’eines per a enfortir la integritat i prevenir, contenir i minimitzar la corrupció i suport en el procés d’involucrar i sensibilitzar els integrants de l’organització.

Compliance

Assessorament en matèria de programes de compliment normatiu i de responsabilitat social corporativa.