El Dret Civil és una de les àrees més àmplies del dret, és aquell que regula les relacions humanes entre persones físiques o jurídiques.

Les principals matèries en què oferim els nostres serveis són:

Dret de successions

Ordenació del patrimoni abans de la defunció, així com la tutela dels drets successoris dels hereus. Els nostres serveis inclouen la redacció de testaments, pactes successoris o un altre tipus de contractació en previsió de mort o supervivència.

Dret de família

Defensem els interessos de les persones en el si de les seves relacions familiars, ja siguin reclamacions de pensions alimentàries, prestacions o quantitats degudes sobre la base de dret de família substantiu, així com tutelar els interessos dels cònjuges o parelles de fet que pretenen divorciar-se o separar-se i intervenim en divorcis internacionals. També tramitem divorcis davant notari.

Dret de les persones

Intervenim en procediments d’incapacitació, tutela, curatela, en defensa de l’incapacitat, o en la defensa del client que pretén revocar una situació d’incapacitació, o que pretén revocar el càrrec que pugui ostentar un tercer.

Dret de les obligacions i els contractes

Els nostres experts en Dret Civil contractual analitzen i redacten contractes personalitzats i concordes a la naturalesa de les necessitats que existeixin. Redactem contractes internacionals d’agència, distribució, compravenda, prestació de serveis, noves tecnologies, així com confeccionem Condicions Generals de la Contractació concordes a la legislació imperativa de la Unió Europea. També ens encarreguem de tutelar l’extinció de les relacions contractuals procurant evitar incompliments que puguin comportar un perjudici per al client.

Responsabilitat civil

Els nostres advocats t’assessoraran en les reclamacions de responsabilitat civil i assegurances. Cursem reclamacions contra organismes públics o privats per a obtenir un rescabalament econòmic si existeix una situació nociva o perjudicial per al client que no tingui obligació de suportar. Amb especial referència a les reclamacions (mala praxi mèdica, construcció, legal), accidents de trànsit, etc.