El compliance o programa de compliment normatiu, és un model d’organització i gestió que el seu objectiu principal és exonerar a una societat de la responsabilitat penal i crear una cultura d’ètica empresarial en el si de la societat.

El 2010 s’introdueix la responsabilitat penal de les persones jurídiques per a alguns delictes, aquest canvi es realitza mitjançant la reforma de el Codi Penal d’aquest mateix any. Això no obstant, aquesta modificació no es desenvolupa fins a l’any 2015.

La possibilitat que les persones jurídiques es responsabilitzin des del punt de vista legal pels delictes que puguin cometre els administradors, directius o empleats exigeix ​​que les companyies adoptin polítiques de prevenció de delicte, conegudes també com Corporate Compliance, aquest tipus de programes es caracteritzen per la implementació de sistemes de supervisió i control per prevenir aquests delictes.

Els nostres serveis Compliance:

1. Anàlisi de Riscos

El programa de compliment normatiu inclou un examen dels riscos existents per a l’empresa:

  • Anàlisi de la naturalesa i la tipologia dels delictes que poden ser comesos per una empresa.

  • Identificació de les activitats en l’àmbit puguin ser comesos els delictes que deuen ser previnguts.

  • Anàlisi exhaustiva de la companyia, de la seva estructura, funcionament i metodologia de treball.

  • Conclusions on s’assenyalen les necessitats de l’empresa des de la perspectiva de la prevenció penal.

2. Codi Ètic

Un cop analitzada l’empresa, es desenvoluparà un Codi Ètic amb l’objectiu de:

  • Establir els valors de l’empresa i traslladar els mecanismes que vetllaran pel seu compliment.
  • Establir les directrius de conducta per les quals es regiran tant l’empresa com els treballadors.

3. Òrgan de Compliment

Per assegurar el compliment efectiu de el programa, l’empresa haurà de designar un comitè o un òrgan de compliment (intern o extern) dins de la mateixa que:

  • Salvaguardi el correcte funcionament de el programa.
  • Disposi de l’autoritat i els recursos necessaris per garantir el funcionament de el programa.

4. Canal de Denúncies

Cal establir un Canal de Denúncies a l’empresa, que funcioni com a mecanisme de detecció en cas que es cometi una irregularitat en el si de l’empresa. Aquest canal de denúncies ha de ser àgil, garantista i eficaç.

ETL GLOBAL NEXUM compta amb advocats experts Dret Penal Econòmic i de l’empresa, especialistes en l’elaboració de programes de compliance. El programa de compliment normatiu de ETL GLOBAL NEXUM ofereix els instruments necessaris per prevenir, identificar i controlar els riscos penals en què poden incórrer les empreses